1.42ct Old European J/SI2 GIA Diamond
1.42ct Old European J/SI2 GIA Diamond
1.42ct Old European J/SI2 GIA Diamond
1.42ct Old European J/SI2 GIA Diamond

1.42ct Old European J/SI2 GIA Diamond

Sale price $9,950.00
SKU: BA-4522-1122

GIA Cert #2221724232

6.96-7.09 x 4.71